Dịch vụ kiểm toán tại Bình Định

dịch vụ kiểm toán tại Bình Định

Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ vừa có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp. Luật Trần và Liên danh xin giới thiệu tới bạn đọc một số quy định về kiểm toán nội bộ cần quan tâm theo quy định này. Dưới đây là những tư vấn của dịch vụ kiểm toán tại Bình Định Luật Trần và Liên danh về việc thực hiện kiểm toán nội bộ.

Trách nhiệm và quyền hạn của người phụ trách kiểm toán nội bộ

Trách nhiệm:

a) Quản lý và điều hành bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

b) Đảm bảo nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ được đào tạo thường xuyên, có đủ trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ;

c) Thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực của kiểm toán nội bộ;

d) Báo cáo các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này khi phát hiện các vấn đề yếu kém, tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ;

đ) Có ý kiến khi có đề nghị tham vấn của người phụ trách kiểm toán nội bộ các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc;

e) Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán do bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện;

g) Bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

h) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Quyền hạn:

a) Đề xuất với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này ban hành quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ và các phương pháp nghiệp vụ kiểm toán nội bộ;

b) Được đề nghị trưng tập người ở các bộ phận khác của đơn vị; được đề xuất thuê chuyên gia, tư vấn, thuê dịch vụ kiểm toán tham gia các cuộc kiểm toán nội bộ khi cần thiết, với điều kiện đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ;

c) Dự các cuộc họp theo quy định nội bộ của đơn vị và quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các quyền hạn quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 23 Nghị định này;

đ) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế về kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Những doanh nghiệp phải có kiểm toán nội bộ

Theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP thì các doanh nghiệp sau bắt buộc phải kiểm toán nội bộ:

– Công ty niêm yết.

– Doanh nghiệp Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

– Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Các doanh nghiệp trên có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Việc đi thuê thực hiện kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngoài các doanh nghiệp bắt buộc thực hiện kiểm toán nội bộ như trên, Nghị định 05/2019/NĐ-CP cũng khuyến khích các loại hình doanh nghiệp khác thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp.

Mục tiêu của kiểm toán nội bộ

Theo đó, thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị với doanh nghiệp về các nội dung sau đây:

+ Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.

+ Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.

+ Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.

Nguyên tắc cơ bản kiểm toán nội bộ theo dịch vụ kiểm toán tại Bình Định

Doanh nghiệp thực hiện kiểm toán nội bộ cần tuân theo ba nguyên tắc cơ bản bao gồm: tính độc lập, tính khách quan và tính tuân thủ pháp luật cụ thể như sau:

– Tính độc lập: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công việc thuộc đối tượng của kiểm toán nội bộ. Đơn vị phải đảm bảo rằng kiểm toán nội bộ không chịu bất cứ sự can thiệp nào trong khi thực hiện nhiệm vụ báo cáo và đánh giá.

– Tính khách quan: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ.

– Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật: Doanh nghiệp, người làm công tác kiểm toán nội bộ và các cá nhận, tổ chức liên quan cần nêu cao tinh thần tuân thủ pháp luât và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kiểm toán nội bộ.

Phương thức, kế hoạch thực hiện kiểm toán nội bộ

+ Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ là phương pháp kiểm toán “định hướng theo rủi ro”, ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm toán các đơn vị, bộ phận, quy trình được đánh giá có mức độ rủi ro cao.

+ Kế hoạch kiểm toán nội bộ phải được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá rủi ro và phải được cập nhật, thay đổi, điều chỉnh phù hợp với các diễn biến, thay đổi trong hoạt động của đơn vị và sự thay đổi của các rủi ro kèm theo.

Quy định chung về kiểm toán theo dịch vụ kiểm toán tại Bình Định

Kiểm toán do nhiều chủ thể tiến hành, do đó, tùy thuộc vào loại kiểm toán mà quyền và nghĩa vụ của chủ thể thực hiện kiểm toán và đối tượng bị kiểm toán có sự khác nhau. Căn cứ vào tư cách pháp lÍ của chủ thể tiến hành kiểm toán và giá trị pháp lí của hoạt động kiểm toán, kiểm toán được phân thành các loại: kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ.

Kiểm toán nhà nước hay còn gọi là kiểm toán công, do cơ quan kiểm toán nhà nước tiến hành để kiểm tra, đánh giá, kết luận và xác nhận tính đầy đủ, hợp lí, hợp pháp của số liệu, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến thu, chỉ ngân sách nhà nước.

Kiểm toán độc lập là hoạt động kiểm toán do Kiểm toán viên độc lập thực hiện theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm toán đối với hoạt động tài chính của mình. Hoạt động của Kiểm toán viên độc lập nhằm giúp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm toán thẩm định tính đầy đủ, trung thực, hợp lí của số liệu, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính.

Kiểm toán nội bộ là kiểm toán thực hiện trong phạm vi một chủ thể kinh doanh. Kiểm toán nội bộ được thực hiện nhằm bảo đảm duy trì trật tự và hiệu quả của hoạt động tài chính của chính chủ thể tổ chức hoạt động kiểm toán. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, thực hiện kiểm toán nội bộ là nghĩa vụ được pháp luật quy định.

Kết quả của hoạt động kiểm toán thể hiện ở báo cáo kiểm toán do đoàn kiểm toán hoặc Kiểm toán viên lập. Giá trị pháp lí của báo cáo kiểm toán tài chính phụ thuộc vào chủ thể tiến hành kiểm toán.

Hoạt động kiểm toán không thay thế các cơ quan nhà nước về kế toán và kiểm tra. Dịch vụ kiểm toán đã có hơn 100 năm nay. Công ti Praixơ Oatơhao (Price Waterhouse) được thành lập năm 1880 tại Luân Đôn, Công ti Athơ Anđecxen (Arthur Andersen) được thành lập năm 1889 tại Chicago, Hoa Kì. Trên thế giới hiện nay có những tập đoàn, công ti kiểm toán lớn như tập đoàn Erônxtơ Young.

Trước đây, ở Việt Nam, có công tỉ kiểm toán Việt Nam (VACO) là công ti kiểm toán đầu tiên, thành lập năm 1991, hoạt động một cách độc lập. Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành theo Nghị định số 07/CP ngày 21.01.1994 của Chính phủ. Quốc hội Khoá XI, tại kì họp lần thứ 7 năm 2005 đã thông qua Luật kiểm toán nhà nước năm 2005 tạo cơ sở pháp lí ở tầm lập pháp cho sự ra đời, thành lập hệ thống các cơ quan kiểm toán nhà nước Việt Nam.

Hiện nay, ở Việt Nam đang áp dụng Luật kiểm toán nhà nước năm 2015 (Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2019)

Dịch vụ kiểm toán là gì?

Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ kiểm tra số liệu của doanh nghiệp. Mục đích là xem thử doanh nghiệp có tuân thủ qui định về tài chính kế toán hay chưa, có đảm bảo tính chuyên nghiệp hay chưa, có hợp lý và hợp lệ hay chưa, đồng thời có trung thực hay không?

Để tránh những sai sót không đáng có, ban giám đốc nên thuê dịch vụ kiểm toán hàng năm, nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Bởi lẽ, hoạt động kiểm toán do các dịch vụ kiểm toán thuê ngoài thực hiện thường có tính khách quan và chuyên nghiệp rất cao, nhất là khi chọn đúng dịch vụ uy tín.

dịch vụ kiểm toán tại Bình Định
dịch vụ kiểm toán tại Bình Định

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán tại Bình Định

Ngoài năng lực chuyên môn cao, dịch vụ kiểm toán còn hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động của doanh nghiệp.

Đảm bảo tuân thủ pháp luật

Làm chủ một doanh nghiệp, bạn luôn là người chịu hết mọi trách nhiệm về công ty, nhất là phần tài chính. Chỉ cần phát sinh sai sót nhỏ, bất kể là vô tình hay cố ý, doanh nghiệp đều có thể bị xử phạt rất nặng, tốn kém tiền bạc vô ích.

Để chuyện đó không xảy ra, hãy lựa chọn phương pháp an toàn hơn. Tìm đến dịch vụ kiểm toán là cách đơn giản nhất. Tại các công ty kiểm toán, mọi nhân viên đều được đào tạo bài bản, trải qua nhiều đợt kiểm định chuyên môn và có chứng chỉ hành nghề. Do đó công tác kiểm toán được thực hiện tốt hơn là đương nhiên.

Loại bỏ lỗi trong kế toán khi làm dịch vụ kiểm toán tại Bình Định

Trong quá trình kiểm toán, dưới con mắt sắc sảo của các kiểm toán viên chuyên nghiệp, mọi lỗi kế toán đều sẽ bị loại trừ.

Lỗi kế toán có thể do nhân viên kế toán của doanh nghiệp vô tình mắc phải. Nhưng tệ hơn cả là do họ cố ý làm sai! Trong trường hợp đó, sử dụng dịch vụ kế toán uy tín sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được thiệt hại.

Đồng thời, khi đã có “cao nhân” giám sát thì nhân viên kế toán của doanh nghiệp không thể nào làm sai qui định nữa. Đó cũng là biện pháp để nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân sự, bồi dưỡng tinh thần tuân thủ chính sách chung.

Tăng hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính luôn là vấn đề khiến các doanh nghiệp phải đau đầu. Sử dụng dịch vụ kiểm toán đồng nghĩa với việc có người đáng tin cậy đứng ra phụ trách. Doanh nghiệp có thể yên tâm tập trung vào chiến lược hoạt động của mình, từ đó đạt được những kết quả như mục tiêu đã định.

Ngay cả khi doanh nghiệp đã có bộ phận kiểm toán thì việc thuê dịch vụ kiểm toán cũng hết sức cần thiết. Áp lực giảm bớt, bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ hoạt động thêm hiệu quả, tiết kiệm chi phí, góp phần tối đa hóa lợi nhuận.

Giúp doanh nghiệp dự báo kinh tế chính xác

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, dịch vụ kiểm toán còn giúp dự báo những rủi ro có thể đến với công ty trong những năm tiếp theo, phát hiện các lỗ hổng về phương diện tài chính, chống lại rủi ro về thuế.

Trên cơ sở dự báo của dịch vụ kiểm toán, doanh nghiệp sẽ đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời, duy trì sự tăng trưởng ổn định.

Vậy đâu là dịch vụ kiểm toán tại Bình Định uy tín?

Hiện nay, công ty chúng tôi nhận thực hiện các loại hình kiểm toán như kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ hàng quí và hàng năm,… nhằm giúp cho doanh nghiệp tránh được mọi thất thoát tài chính.

Sự khác biệt về dịch vụ kiểm toán của chúng tôi chính là sự chuyên nghiệp hóa đến từ các chuyên gia. Các chuyên gia làm việc theo mỗi nhóm ngành nhất định nên sẽ có nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong nhóm ngành kinh doanh đó. Sự am hiểu về ngành nghề và khách hàng của doanh nghiệp là nhân tố quan trọng đảm bảo hoạt động kiểm toán đạt hiệu quả và chính xác.

Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi qui định của pháp luật, như luật đầu tư nước ngoài, luật đầu tư công ty cổ phần bao gồm cổ phần niêm yết,… Quan trọng hơn, chúng tôi còn phát hành cả thư quản lý cho quí khách, hỗ trợ quí doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý và năng lực kiểm soát tài chính. Đó mới là giá trị cốt lõi của dịch vụ kiểm toán mà chúng tôi cung cấp.

Đặc biệt, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí về kế toán, kiểm toán, pháp luật thuế,… dù cho đó có phải là khách hàng của chúng tôi hay không. Không chỉ kiểm toán, tư vấn tận tình để giải quyết nỗi lo cho ban giám đốc là điều khiến chúng tôi vinh dự.

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, kiểm toán là một loại hình dịch vụ đặc biệt. Kiểm toán giúp đo lường “sức khỏe” doanh nghiệp một cách chính xác, chỉ ra những sai phạm trọng yếu để doanh nghiệp khắc phục kịp thời, bảo toàn mọi thành quả kinh doanh.

Trên đây là bài viết tư vấn về dịch vụ kiểm toán tại Bình Định của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139