Dịch vụ luật sư tư vấn

Thông Tư 156/2013/TT-BTC Hướng Dẫn Thi Hành một số điều của Luật Quản Lý Thuế

Posted on Leave a commentPosted in Văn bản - Biểu mẫu, Văn bản pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 156/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA […]

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Posted on Leave a commentPosted in Văn bản - Biểu mẫu, Văn bản pháp luật

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh […]

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Posted on Leave a commentPosted in Văn bản pháp luật

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; NGHỊ ĐỊNH (Số: 126/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 […]

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Posted on Leave a commentPosted in Hôn nhân gia đình, Luật sư Ly hôn, Văn bản pháp luật

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và gia đình.    LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (Số: 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và […]